Građevinski projekti

 • Izrada svih tipova projekata konstrukcije (betonske, čelične, drvene), od nivoa razrade od idejnog, glavnog do izvedbenog projekta
 • Izrada projekata konstrukcije za nepokretna kulturna dobra
 • Izrada izvedbenih nacrta armature
 • Izrada izvedbenih radioničkih nacrta
 • Izrada projekata sanacija građevina
 • Izrada iskaza procijenjenih troškova građenja
 • Izrada građevinskih projekata izvedenog stanja
 • izrada građevinskih projekata postojećeg stanja

Arhitektonski projekti

 • Izrada arhitektonskih projekata za zgrade nivoa razrade od idejnog, glavnog do izvedbenog projekta
 • Izrada arhitektonskih projekata za ishodovanje građevinske dozvole
 • Izrada planova oplate
 • Izrada arhitektonskih projekata izvedenog stanja
 • Izrada arhitektonskih projekata postojećeg stanja

Stručni nadzor

 • stručni nadzor izgradnje svih vrsta građevina neovisno o veličini i namjeni
 • stručni nadzor nad izvedbom svih vrsta konstrukcija i zaštite građevinskih jama
Stručni nadzor obuhvaća:
 • provjeru izvođenja radova u skladu s građevinskom dozvolom i projektnom dokumentacijom
 • koordinaciju svih sudionika u izvođenju radova
 • kontrola ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema investitoru
 • provjera održavanja ugovorenih rokova i praćenje radova prema dinamičkom planu
 • kontrola kvalitete radova (vizualni pregled, kontrolna ispitivanja)
 • sudjelovanje na konačnom obračunu
 • završno izvješće nadzornog inženjera

Projektantski nadzor

 • pružamo uslugu projektantskog nadzora tijekom izgradnje građevine
Projektantski nadzor obuhvaća:
 • obilazak gradilišta tijekom izgradnje
 • prisustvovanje na koordinacijskim sastancima
 • izvještavanje o pogreškama koje nastaju tijekom izvođenja te odstupanja od projektne dokumentacije
 • iznošenje tumačenja tehničkih elemenata projekta prema potrebi gradilišta odnosno nadzornog inženjera
 • odobrenje eventualnih izmjena ili odstupanja od zahtjeva u projektiranim rješenjima

Financijski nadzor

Pružamo uslugu financijskog nadzora na većim projektima gdje je uključen veći broj sudionika u građenju,

gdje se prate njihovi troškovi. Kontroliramo troškove investicije te mjesečne račune, privremene situacije, okončane situacije

i druge financijske dokumente koje ispostavljaju sudionici u građenju

 • Financijsko, pravno i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom i uklanjanjem građevina
 • Financijska, pravna i tehnička priprema i planiranje poslova u vezi s gradnjom te praćenje provođenja tog plana
 • Savjetovanje, odabir i ugovaranje poslova za projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje obavljaju poslove u vezi s gradnjom građevina te savjetovanje u ugovaranju poslova s tim osobama
 • Povezivanje i usklađivanje rada projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba koje sudjeluju u gradnji te nadzor nad njihovim radom u svrhu zaštite prava i interesa investitora
 • Pribavljanje akata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta te projekta uklanjanja građevine
 • Pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za izdavanje akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja, građenja, uporabu i/ili uklanjanje građevina i pribavljanje tih akata
 • Pribavljanje svih dokumenata i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za građenje građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom građenja građevine